Προσφορές για την μίσθωση λεωφορείου για τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης

Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προτίθεται να μισθώσει λεωφορείο (η προσφορά δεν περιλαμβάνει οδηγό και έξοδα καυσίμων που καλύπτονται από την Π.Ε. Κεφαλληνίας) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών στη Βόρεια Ιθάκη, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Ιθάκης. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την εκμίσθωση του λεωφορείου τους από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, για χρονικό διάστημα μέχρι τρεις μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης.

Συγκεκριμένα, για το χρονικό διάστημα 30.3.2015 έως 3.4.2015 δέχεται προσφορές με μέγιστο μίσθωμα τα 225,00 Ε και για το χρονικό διάστημα 20.4.2015 έως 20.6.2015 δέχεται προσφορές με μέγιστο μίσθωμα τα 2.160,00 Ε.

Η υποβληθείσα προσφορά πρέπει να αφορά και τα δύο χρονικά διαστήματα. Το λεωφορείο πρέπει να είναι κατάλληλο, για την μεταφορά μαθητών δημοτικού ώστε να εκτελεί το δρομολόγιο:

Περιγραφή Δρομολογίου

Απόσταση

Σταυρός-Πλαιτρειθιά: 2,54
Πλατρειθιά - Άγιοι Σαράντα: 1,70
Άγιοι Σαράντα-Κιόνι: 4,76
Συνολική Απόσταση: 9,00

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους, μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου τρέχοντος έτους και ώρα 10:30 στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Oικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, σε κλειστό φάκελο - με τα στοιχεία της υπηρεσίας και την ένδειξη «ΠΡOΣΦOΡΑ» για την υπ’ αριθ. Oίκ.29220 /6526/24.3.2015 πρόσκληση - στον οποίο θα περιλαμβάνονται:

1. Oικονομική Προσφορά (με σφραγίδα και υπογραφή)

2. Άδεια Λεωφορείου.

3. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

4. Δελτίο ΚΤΕO στο οποίο οι δευτερεύουσες ελλείψεις πρέπει να έχουν επιδιορθωθεί μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, το οποίο θα αποδεικνύεται από την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων.

5. Βεβαίωση από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεφαλληνίας ότι το λεωφορείο τηρεί τις προϋποθέσεις μεταφοράς μαθητών δημοτικού (σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη πρόσκληση δίδονται στο τηλ: 26713.60589, φαξ: 26710.28078, e-mail: tm_promithion. kef@pin.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος κ. Σπαθής Ευάγγελος, τμήμα προμηθειών της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Διοικητήριο, Αργοστόλι, Κεφαλονιά. Κωδικός CPV: 60130000-8, NUTS: GR223.

O αντιπεριφερειάρχης περιφερειακών ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης

ΠΑΝΑΓΗΣ
ΔΡΑΚOΥΛOΓΚΩΝΑΣ